ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง และทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่

จึงดีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกลายเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีพ.ศ. 2542
ศูนย์ภูฟ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งสำคัญของจังหวัดน่าน ช่วยลดปัญหาด้านงานเกษตรกรรม และการศึกษา พัฒนาการงานและพื้นฐานอาชีพของชาวบ้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ผล ทำให้โครงการศูนยืภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านเป็นหนึ่งสถานที่น่าแวะเวียนมาเที่ยวชมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นถิ่นอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand